Bóng đá học đường
10/02/2017 11:41:54

Tăng phí chứng thực hợp đồng, giao dịch từ năm 2017

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 226/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực.

Theo đó, từ ngày 01/01/2017 đổi tên gọi từ lệ phí sang phí với các mức thu phí chứng thực hợp đồng, giao dịch như sau:

 

·         Phí chứng thực hợp đồng, giao dịch: 50.000 đồng/hợp đồng, giao dịch (tăng 20.000 đồng so với quy định hiện hành);

·         Phí chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch: 30.000 đồng/hợp đồng (tăng 10.000 đồng so với quy định hiện hành);

·         Phí sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực: 25.000 đồng/hợp đồng (tăng 15.000 đồng so với quy định hiện hành).

 

Thông tư 226/2016/TT-BTC có hiệu lực ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư liên tịch 158/2015/TTLT-BTC-BTP