Bóng đá học đường
22/11/2018 09:38:54

Muốn khiếu nại tiền thưởng và bảo hiểm, võ sĩ đi đâu?

Tiền thưởng và bảo hiểm của võ sĩ (vận động viên) được quản lý và chi trả sẽ thực hiện:

1. Theo thỏa thuận giữa vận động viên và đơn vị quản lý, sử dụng, phù hợp với điều lệ, quy chế của liên đoàn và quy định của pháp luật.

Vận động viên và đơn vị hợp đồng thuê vận động viên có thể thỏa thuận các điều kiện về thưởng, bảo hiểm cao hơn mức quy định của pháp luật dành cho vận động viên nếu phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của các bên. Khi đã có thỏa thuận mà không đảm bảo thực hiện thì sẽ thực hiện các quy trình khiếu kiện theo quy định về vi phạm hợp đồng giữa các bên trước tòa án.

2. Bên cạnh các thỏa thuận riêng thì pháp luật cũng có các quy định chung liên quan đến tiền thưởng và bảo hiểm cho vận động viên (người lao động) tại Điều 18, Điều 19 và Điều 20 của Thông tư liên tịch 149/2012 và nghị định 152/2018.

Pháp luật thể thao: Muốn khiếu nại tiền thưởng và bảo hiểm, võ sĩ đi đâu? - Ảnh 1.

Muốn khiếu nại tiền thưởng và bảo hiểm, võ sĩ đi đâu?

Điều 118. Khiếu nại về bảo hiểm xã hội

1. Người lao động có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Điều 119. Trình tự giải quyết khiếu nại về bảo hiểm xã hội

1. Việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi hành chính về bảo hiểm xã hội được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

2. Việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thì người khiếu nại có quyền lựa chọn một trong hai hình thức sau đây:

a) Khiếu nại lần đầu đến cơ quan, người đã ra quyết định hoặc người có hành vi vi phạm. Trường hợp cơ quan, người có quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội bị khiếu nại không còn tồn tại thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện có trách nhiệm giải quyết;

b) Khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp người khiếu nại được quy định tại điểm a khoản 2 Điều này không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án hoặc khiếu nại đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án.

Pháp luật thể thao: Muốn khiếu nại tiền thưởng và bảo hiểm, võ sĩ đi đâu? - Ảnh 2.

Muốn khiếu nại đối với các vi phạm liên quan đến tiền thưởng và bảo hiểm thì cần căn cứ vào quy định tại Khoản 1 Điều 118 và Điều 119 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Điều 8 của Luật Thể dục Thể thao 2006 và Điều 7 Luật Khiếu nại 2011

Điều 8. Khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thể dục, thể thao

Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thể dục, thể thao được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Trình tự khiếu nại

1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

2. Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ trưởng) thì người khiếu nại khiếu nại đến Bộ trưởng hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

3. Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần hai của Bộ trưởng hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Pháp luật thể thao: Muốn khiếu nại tiền thưởng và bảo hiểm, võ sĩ đi đâu? - Ảnh 3.

Dù là vận động viên chuyên nghiệp hay bán chuyên, các võ sĩ đều được pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích trong các mối quan hệ liên quan đến tiền thưởng và bảo hiểm.

Như vậy, dù là vận động viên chuyên nghiệp hay bán chuyên, họ đều được pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích trong các mối quan hệ liên quan đến tiền thưởng và bảo hiểm.