Bóng đá học đường
21/01/2019 09:44:09

Giải đáp về hợp đồng của võ sĩ

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Hiện tại, pháp luật chưa có quy định riêng về loại hợp đồng giao kết giữa võ sĩ và người sử dụng lao động (có thể là đơn vị, câu lạc bộ chủ quản). Tuy nhiên, hợp đồng lao động của võ sĩ cần tuân theo quy định về loại hợp đồng tại Khoản 1 Điều 22, Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012:

Giải đáp về hợp đồng của võ sĩ!Võ sĩ cũng là người lao động.

“1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.”

Theo quy định tại Điều 16 của Bộ Luật lao động, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Giải đáp về hợp đồng của võ sĩ!Hợp đồng phải được giao kết thành hai bản với người lao động (võ sĩ) giữ một bản và người sử dụng lao động giữ một bản.

Tuy nhiên, hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên, nên nếu hợp đồng có thời hạn dưới 03 tháng thì võ sĩ có thể thỏa thuận với đơn vị, câu lạc bộ chủ quản về việc giao kết hợp đồng bằng văn bản và lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Trên đây là các nội dung tư vấn chung nhằm mục đích hỗ trợ, cung cấp thông tin tham khảo. Trong từng trường hợp, cần có sự nghiên cứu, tư vấn cụ thể. Đơn vị tư vấn không chịu trách nhiệm về bất kỳ rủi ro hay thiệt hại nào phát sinh cho bất kỳ bên nào sử dụng thông tin cung cấp mang tính tham khảo tại đây.

  • Tags:
  • Hợp đồng lao động
  • Chấm dứt
  • Chấm dứt Hợp đồng lao động
  • Võ sĩ
  • Người sử dụng lao động