Bóng đá học đường
21/01/2019 09:46:21

Võ sĩ thi đấu có bị tính thuế thu nhập cá nhân không?

Về đối tượng nộp thuế, Điều 2 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 sửa đổi bổ sung bởi luật số số 26/2012/QH13 có định nghĩa: “Đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.”
Trong đó, phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế: Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập; Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập (Điều 2 Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân ngày 27/06/2013)
Về thu nhập chịu thuế của các cá nhân quy định tại Điều 3 Nghị định 65/2013/NĐ-CP, gồm:
“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:
a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;
e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng sau đây: Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng; Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận”

Võ sĩ thi đấu có bị tính thuế thu nhập cá nhân không?

Như vậy, thu nhập từ tiền lương của võ sĩ thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân. Đối với các khoản thưởng của võ sĩ, cần căn cứ Nghị định 65/2013/NĐ-CP và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan để tính thu nhập chịu thuế.

Trên đây là các nội dung tư vấn chung nhằm mục đích hỗ trợ, cung cấp thông tin tham khảo. Trong từng trường hợp, cần có sự nghiên cứu, tư vấn cụ thể. Đơn vị tư vấn không chịu trách nhiệm về bất kỳ rủi ro hay thiệt hại nào phát sinh cho bất kỳ bên nào sử dụng thông tin cung cấp mang tính tham khảo tại đây.

  • Tags:
  • Võ sĩ
  • Thuế
  • Thu nhập cá nhân
  • Thu nhập chịu thuế
  • Thu nhập tính thuế