Bóng đá học đường
10/02/2017 11:41:54

Danh mục 243 ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện mới nhất

Đây là nội dung được đề cập tại Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư

Theo đó

·         Bổ sung hoạt động đầu tư kinh doanh pháo nổ vào ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;

·         Thay thế Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện bằng Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật số 03/2016/QH14;

 

Xeṃ chi tiết Danh mục 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Luật số 03/2016/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Riêng các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017 gồm:

 

·         Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị;

·         Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô.

 

Chính phủ quy định việc áp dụng chuyển tiếp đối với tổ chức, cá nhân đang đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị và sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô.