Bóng đá học đường
10/02/2017 11:50:04

Các vấn đề pháp lý liên quan tới doanh nghiệp

Vốn Đầu Tư Trong Nước

Tư vấn và đại diện tiến hành các thủ tục liên quan tới:

·         Thành lập doanh nghiệp, văn phòng đại diện, chi nhánh

·         Dự thảo, bổ sung và hoàn thiện các quy chế tổ chức, quản lý và hoạt động của doanh nghiệp (Điều Lệ, Quy Chế Quản Lý Tài Chính, Quy Chế Phân Cấp, Nội Quy Lao Động, Thỏa Ước Lao Động Tập Thể, v.v.)

·         Chuyển đổi loại hình công ty

·         Thay đổi thành viên góp vốn

·         Chuyển đổi loại hình công ty

·         Tăng vốn điều lệ công ty

·         Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh, ngành nghề đăng ký kinh doanh

 

Vốn Đầu Tư Nước Ngoài

 

Tư vấn và đại diện tiến hành các thủ tục liên quan tới:

 

·         Thủ tục lập dự án đầu tư và thành lập doanh nghiệp

·         dự thảo bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (đơn, giải trình tính khả thi, quyết định đầu tư, hợp đồng liên doanh, v.v.)

·         Tư vấn và đại diện trước các đối tác trong nước, cơ quan nhà nước (đất đai, đầu tư, thương mại) để xử lý các vấn đề liên quan đến dự án đầu tư

·         Tư vấn dự thảo, bổ sung và hoàn thiện các quy chế tổ chức, quản lý và hoạt động của doanh nghiệp (Điều Lệ, Quy Chế Quản Lý Tài Chính, Quy Chế Phân Cấp, Nội Quy Lao Động, Thỏa Ước Lao Động Tập Thể, v.v.)

 

Tái cơ cấu, tổ chức, mua bán, sáp nhật doanh nghiệp

 

·         Tư vấn và đại diện tiến hành các thủ tục tái cơ cấu, tổ chức, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp;

·         Tiến hành đánh giá toàn diện công ty liên quan và dự thảo các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch cần thiết để tiến hành giao dịch tái cơ cấu, tổ chức, sáp nhập, mua bán doanh nghiệp;

 

Phá sản, giải thể doanh nghiệp

 

·         Tư vấn và đại diện tiến hành các thủ tục phá sản, giải thể doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện

 

Tín dụng doanh nghiệp

 

·         Tư vấn các giao dịch vay, cho vay

 

·         Tư vấn các khoản vay chuyển đổi, trái phiếu chuyển đổi

·         Tư vấn đăng ký các khoản vay nước ngoài

 

Bất động sản

 

·         Tư vấn các giao dịch kinh doanh bất động sản (chuyển nhượng, thuê, cho thuê văn phòng, căn hộ, nhà, tòa nhà, v.v.)

·         Tư vấn các dự án kinh doanh bất động sản;

·         Tư vấn các dịch vụ kinh doanh bất động sản.

 

Kinh doanh, thương mại khác

 

·         Tư vấn, dự thảo, chỉnh sửa và hoàn thiện các hợp đồng/thỏa thuận/giao dịch thương mại và kinh doanh

·         Đại diện và cố vấn thương thảo các hợp đồng

 

Tranh chấp và bất đồng trong hoạt động kinh doanh thương mại

 

·         Tư vấn, đại diện và dự thảo các văn kiện để xử lý các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh thương mại;

·         Đại diện xử lý tranh chấp trước các cơ quan nhà nước và tòa án/trọng tài