Bóng đá học đường
10/02/2017 11:26:15

Chấp thuận đăng ký nhượng quyền thưng mại

Trình tự thực hiện

 

- Tổ chức đăng ký nhượng quyền thương mại nộp hồ sơ trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến  Bộ Công Thương (với nhượng quyền thương mại có yếu tố nước ngoài) và đến Sở Công thương (với nhượng quyền thương mại trong nước);

 

- Bộ Công Thương/Sở Công thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 02 ngày làm việc, Bộ thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ.

 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương/Sở Công thương thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Bộ Công Thương/Sở Công thương ban hành Thông báo chấp thuận nhượng quyền thương mại cho tổ chức. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, trong vòng 03 ngày làm việc Bộ Công Thương/Sở công thương trả lời bằng văn bản cho tổ chức, nêu rõ lý do không chấp thuận.

 

- Sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp lệ phí, tổ chức nhận Thông báo trực tiếp tại Bộ/Sở hoặc bằng đường bưu điện.

 

Cách thức thực hiện

 

- Nộp trực tiếp;

 

- Qua đường bưu điện.

 

Hồ sơ

 

- Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (theo mẫu gửi Bộ nếu nhượng quyền thương mại từ VN ra nước ngoài hoặc hoặc ngược lại / theo mẫu gửi Sở nếu nhượng quyền thương mại trong nước);

 

- Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại (theo mẫu);

 

- Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được hợp pháp hoá lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và công chứng) hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ Việt Nam;

 

- Bản sao văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài (trường hợp thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt và công chứng);

 

- Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền thứ cấp.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương/Sở Công thương

 

Phí, lệ phí

 

Phí đăng ký nhượng quyền thương mại  đối với thương nhân nước ngoài nhượng quyền vào Việt Nam:

 

- Cấp mới: 16.500.000 VNĐ

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 

Văn bản chấp thuận